Internal Order of Surgery

Plné znění vnitřního řádu zubní ordinace ESTHETIC DENT CENTER s.r.o. , který je v souladu s Předpisem č. 372/2011 Sb., tj. Zákonem o zdravotních službách a Etický kodexem vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 25.2.1992.

PRÁVA PACIENTA

  1. Pacient má všechny práva dle Předpisu č. 372/2011 Sb., tj. Zákonu o zdravotních službách
  2. Pacient má ústavně zaručené právo na zdravotní péči, její dostupnost i spravedlivý přístup podle jeho vlastních potřeb, má právo na profesionální péči, právo aktivně spolupracovat při lékařských výkonech, právo sám se svobodně rozhodovat.
  3. Pacient má právo na informovaný souhlas. Jakýkoli výkon v oblasti péče o zdraví může být proveden pouze za podmínky, že k němu poskytne svobodný a informovaný souhlas (výjimkou jsou případy v zákoně výslovně uvedené, tj. je-li mu uloženo povinné léčení; jde-li o nosiče závažné přenosné nemoci; jeví-li známky duševní choroby nebo intoxikace a zároveň ohrožuje sám sebe nebo své okolí). Má právo být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Na základě těchto informací má právo svobodně, bez nátlaku a s dostatkem času na rozvážení a s možností klást doplňující dotazy se rozhodnout, zda navrhovaný výkon podstoupí. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
  4. Pacient má právo na ochranu osobních údajů.
  5. Pacient má právo být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále jen „vnitřní řád“).
  6. Pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou.
  7. Pacient má právo na to, být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb. Pacient bere na vědomí, že zubní ordinace Esthetic dent center s.r.o. , nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Veškeré výkony jsou pacientem hrazeny přímo v zubní ordinaci.
  8. Pacient má právo na to, znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky.
  9. Pacient má právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.
  10. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

20.1.2020 ve Frýdku-Místku

Contact Us

Our office is located in an accessible location near the train and bus stations, also near the adjacent toll-free car park.

+420 730 894 894
ESTHETIC DENT CENTER s.r.o.
Viléma Závady 3679
73801 Frýdek-Místek
Opening Hours

We will gladly treat you outside of our office hours, it all depends on the agreement. We will select the term that suits you the best.

Mon.-Tues.
12:00 p.m. – 8:00 p.m.
Wed.-Fri.
8:00 a.m. – 4 p.m.