Terms and Conditions

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatel zdravotních služeb: ESTHETIC DENT CENTER s.r.o., IČ: 02031221, dále též jako „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona.

Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

POVINNOSTI   POSKYTOVATELE

Poskytovatel se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády poskytovatele.

Poskytovatel je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl.

Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby, seznámí Poskytovatel pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

Poskytovatel je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby.

Poskytovatel objednává pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů.

Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

POVINNOSTI   PACIENTA

Pacient je povinen:

REZERVAČNÍ  SYSTÉM

Za sjednaný ( rezervovaný) termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem.

Rezervace termínu je zpoplatněna částkou odpovídající ceně plánovaného ošetření a musí být uhrazena zdravotnickému zařízení minimálně 10 pracovních dní před sjednaným termínem. Po provedení plánovaného ošetření bude částka odečtena.

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky.

Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná ceně plánovaného ošetření.

Pro případ absence (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu. Smluvní pokuta je dána částkou v hodnotě plánovaného ošetření a sjednané plánované délky ošetření. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi.

Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně, telefonicky, emailem nebo SMS zprávou na tel. číslo: +420 730 894 894

ÚHRADA  SLUŽEB

Pacient bere na vědomí, že zubní ordinace ESTHETIC DENT CENTER s.r.o. nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Veškeré výkony jsou pacientem hrazeny přímo v zubní ordinaci v hotovosti nebo platební kartou. Aktuální ceník poskytovaných služeb je přístupný v čekárně poskytovatele.

Pacient bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn před i po zahájení ošetření kdykoli ukončit svou účast na ošetření; v takovém případě je povinen uhradit poskytovateli cenu takto předčasně ukončeného ošetření v plné výši.

Individuálně možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena .

Úhrada zdravotní služby u případů nutnosti externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických prostředků je vyžadována zálohová platba ve výši 50%.

STÍŽNOSTI  A  REKLAMACE

Poskytovatel poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky).

Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.).

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčené dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatické léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnosti či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci „evidence stížností“ musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisem a vyjádřením souhlasu na registračním formuláři.

O aktualizaci smluvních podmínek v průběhu doby, kdy je pacient registrován u poskytovatele, bude pacient informován ústně, či písemně.

20.1.2020 ve Frýdku-Místku

Contact Us

Our office is located in an accessible location near the train and bus stations, also near the adjacent toll-free car park.

+420 730 894 894
ESTHETIC DENT CENTER s.r.o.
Viléma Závady 3679
73801 Frýdek-Místek
Opening Hours

We will gladly treat you outside of our office hours, it all depends on the agreement. We will select the term that suits you the best.

Mon.-Tues.
12:00 p.m. – 8:00 p.m.
Wed.-Fri.
8:00 a.m. – 4 p.m.